Site banner

Trách nhiệm trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Hỏi: Với người lao động trách nhiệm thế nào trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc?

Đáp: Theo Điều 17 Luật ATVSLĐ 2015, người lao động có trách nhiệm sau:

1. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về ATVSLĐ của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị ATVSLĐ tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

3. Phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ trước khi sử dụng các máy móc, thiết bị, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất ATVSLĐ, hành vi vi phạm quy định ATVSLĐ tại nơi làm việc; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Tâm (ghi)