Site banner

Thực hiện Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ đạt nhiều kết quả quan trọng

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ ngày 24-6-2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, khóa XI về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới”, tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân lao động giỏi tại cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh năm 2019.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ và phong trào công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, loại hình.

LĐLĐ tỉnh và các cấp ủy đảng cùng cấp luôn quan tâm chỉ đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc cụ thể hóa chương trình hành động và từng lúc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ.

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã nhất quán quan điểm chỉ đạo: Hoạt động của CĐ vì đoàn viên và người lao động (NLĐ), tập trung hướng về cơ sở. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện đầy đủ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan đến CĐ.

Cán bộ, đoàn viên CĐ đã tham gia học tập nghiêm túc Nghị quyết  số 04a/NQ-TLĐ. 9/9 huyện, thành phố triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác vận động thành lập các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên đi cơ sở, hỗ trợ cơ sở, nhất là DN ngoài nhà nước và DN chưa có tổ chức CĐ; vận động những DN chưa thành lập CĐ cơ sở đóng 2% kinh phí CĐ. CĐ đề xuất, tham gia, phối hợp với chính quyền đồng cấp, cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đối thoại định kỳ với công nhân lao động (CNLĐ), nhất là đối với DN ngoài nhà nước.

Tổ chức đoàn, hội trong DN và khu nhà trọ thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị, thực hiện các nhiệm vụ là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ; lãnh đạo đoàn viên, hội viên và NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ thuật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của DN, góp phần nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Sắp xếp bộ máy, nâng chất hoạt động

Hàng năm, có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng quy chế thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định của Chính phủ, chất lượng từng bước được nâng lên rõ nét. Hàng năm, có trên 80% DN có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại theo đúng quy định.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ. Qua đó, CNLĐ phản ánh tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, quan hệ lao động, chế độ, chính sách và những vấn đề khác. Lãnh đạo tỉnh thông tin những chủ trương, chính sách của tỉnh có liên quan đến CNLĐ và giải quyết những vấn đề lớn mà CNLĐ quan tâm. Buổi họp mặt còn góp phần tăng cường hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo cho NLĐ của tổ chức CĐ; sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn xã hội đối với CNLĐ trong các DN, khu công nghiệp, khu nhà trọ. 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 381,093 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm và được Tỉnh ủy phê duyệt. Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công để thành lập Ban Tuyên giáo - Nữ công, giảm 1 ban tại LĐLĐ tỉnh. 2 phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh được phân công kiêm trưởng 2 ban: chính sách - pháp luật và tuyên giáo - nữ công. Hiện còn 4/7 đồng chí cấp trưởng ban, giảm còn 7/9 đồng chí phó trưởng ban.

CĐ đã giảm 9/9 đồng chí là chủ tịch CĐ giáo dục huyện, thành phố. Đồng thời, số lượng ủy viên ban chấp hành ở mỗi CĐ giáo dục huyện, thành phố giảm 8 ủy viên, giảm 3 ủy viên ủy ban kiểm tra. Hiện nay, phó chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố được cấp ủy cùng cấp quản lý, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã điều động, biệt phái 54 lượt cán bộ chuyên trách về LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành và tương đương. LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp lương, chế độ làm việc ngoài giờ chi trả đầy đủ, kịp thời theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. LĐLĐ tỉnh tổ chức cho cán bộ chuyên trách CĐ đi khám sức khỏe tại TP. Hồ Chí Minh định kỳ 1 lần/năm. Các chế độ thai sản cán bộ nữ thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội cũng như triển khai và thực hiện tốt việc xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” và người có công đóng góp đối với tổ chức CĐ.

9/9 LĐLĐ huyện, thành phố có trụ sở riêng, được đầu tư xây dựng từ năm 2008 đến nay, từ nguồn tích lũy tài chính CĐ. 4/4 CĐ ngành không có trụ sở riêng được bố trí một phòng làm việc tại các sở và cơ quan LĐLĐ tỉnh. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ theo hướng dẫn của CĐ cấp trên.

Từ năm 2015 đến nay, CĐ đã đưa đi đào tạo 3 thạc sĩ, 33 trường hợp bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ, tin học ứng dụng 22 trường hợp, cao cấp lý luận chính trị 10 trường hợp, trung cấp chính trị 9 trường hợp, chuyên viên 7 trường hợp, chuyên viên chính 10 trường hợp, quốc phòng - an ninh đối tượng II, III là 3 trường hợp, bồi dưỡng kỹ năng đàm phán trong việc ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 5 trường hợp, kỹ năng đàm phán với người sử dụng lao động trong việc ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 157 trường hợp, bồi dưỡng công tác an toàn vệ sinh lao động cho 30 trường hợp và 89 trường hợp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn ngày...

Đội ngũ cán bộ CĐ đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ. Từ đó, từng cán bộ CĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác CĐ trong tình hình mới. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được quan tâm thực hiện; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm “hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ”.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ CĐ chuyên trách. Từ đó, cán bộ CĐ chuyên trách an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Quốc