Site banner

Ký hợp đồng thuê người giúp việc gia đình

Hỏi: Xin cho biết việc thuê người giúp việc gia đình và ký hợp đồng như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 179 và 180 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

- Lao động là người giúp việc gia đình:

+ Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình.

Các công việc trong gia đình bao gồm: công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại.

+ Người làm các công việc giúp việc gia đình theo hình thức khoán việc thì không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật này.

- Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình:

+ Người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình.

+ Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày.

+ Hai bên thỏa thuận, ghi rõ trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hàng ngày, chỗ ở...