Site banner

Hạn chế rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Hỏi: Để hạn chế rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải làm gì?

Đáp: Phải xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở:

1. Hàng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:

a. Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

b. Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước.

c. Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch.

d.  Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

3. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ.

b. Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động.

c. Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

d. Chăm sóc sức khỏe người lao động.

đ. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Nguyễn Tâm

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti