Site banner

Công đoàn cơ sở tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động

Hỏi: Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)?

Trả lời: Điều 10, Luật ATVSLĐ năm 2015 quy định:

1. Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động.

2. Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về ATVSLĐ trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ NLĐ khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm.

3. Đối thoại với NSDLĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ về ATVSLĐ.

4. Tham gia, phối hợp với NSDLĐ tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ; giám sát và yêu cầu NSDLĐ thực hiện đúng các quy định về ATVSLĐ; tham gia, phối hợp với NSDLĐ điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Kiến nghị với NSDLĐ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

6. Tuyên truyền, vận động NLĐ, NSDLĐ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và NLĐ.

7. Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ.

8. Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của luật này; tham gia, phối hợp với NSDLĐ để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động; trường hợp NSDLĐ không thực hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định tại Điều 34 của luật này thì công đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 của luật này để tiến hành điều tra.

9. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại điều này khi được NLĐ ở đó yêu cầu.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti