Site banner

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 (đột xuất) - khóa IX: bầu chức danh PCT