Site banner

Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ III

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Thị Phú

Thư ký

02

Võ Thành Tươi

Phó Thư ký

03

Nguyễn Thanh Luân

Ủy viên Ban Thường vụ

04

Trần Văn Chương (Ba Trưởng)

Ủy viên Ban Thường vụ

05

Nguyễn Văn Đàng

Ủy viên Ban Thường vụ

06

Nguyễn Văn Bằng

Ủy viên Ban Thường vụ

07

Phạm Hồng Thái

Ủy viên Ban Thường vụ