Site banner

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 4.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Quế Chi

Trước đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7.5 đến ngày 12.5.2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII, thảo luận, cho ý kiến về: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong DN; đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra trung ương và Ủy  ban Kiểm tra các cấp năm 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã quyết định ban hành những nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giới thiệu, quán triệt nội dung các Nghị quyết nêu trên.