Site banner

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII (nhiệm kì 2018-2013).

Chiều ngày 25/9, với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thảo luận nhân sự, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII (nhiệm kì 2018-2013).

Đại hội đã thống nhất hình thức biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành bằng hình thức giơ thẻ đoàn viên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch TLĐ cho biết: Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 -  phảitinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng là chính. Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

Cấu tạo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XI, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đại diện công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực;kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Không cơ cấu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Người được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trước hết phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW củaĐảng; Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trongđónhấn mạnh các tiêu chuẩn sau: 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

Không cơ cấu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Sau khi thống nhất với Đề án nhân sự, Đại hộiđã biểu quyết số lượngBan Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 là 175 ủy viên, tại Đại hội sẽ bầu 161 uỷ viên, số uỷ viên còn lại sẽ kiện toàn sau. 

Đại hội đã thống nhất danh sách 185 ứng cử viên để lấy phiếu tín nhiệm bầu cử vào Ban Chấp hành. Kết quả, có 161 đồng chí đủ tín nhiệm và được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII (nhiệm kì 2018-2023).

Đồng chí Bùi Văn Cường, uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII (nhiệm kì 2018 – 2023) được Đại hội chỉ định làm triệu tập viên kì họp thứ nhất Ban Chấp hành.