Site banner

Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp đúng theo kế hoạch đã đề ra

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 24/01/2017 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng thời ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh do đ/c Lê Văn Quyền - UV.BCH TLĐ, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành lập Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ, Tổ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Đại hội X Công đoàn tỉnh; hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng đề cương văn kiện, quy trình lấy ý kiến và xây dựng đề án nhân sự BCH Công đoàn, hướng dẫn thu - chi tài chính và các vấn đề liên quan trong công tác tổ chức Đại hội.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất chọn CĐCS Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Hồng là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và đã tổ chức xong vào ngày 11/6/2017, CĐCS Công ty TNHH MTV May mặc Cây Dừa tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch CĐCS và chọn LĐLĐ thành phố Bến Tre là đơn vị Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; mỗi huyện, thành phố, ngành lựa chọn ít nhất 1 CĐCS tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Công tác chuẩn bị cho quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khởi động từ tháng 1 năm 2017, vì vậy LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành có công tác chuẩn bị từ rất sớm nên không bị động về thời gian.

Hiện tại, LĐLĐ tỉnh đang quản lý 13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 18 CĐCS trực thuộc (trong đó có 10 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải tổ chức Đại hội, 2 đơn vị tổ chức Hội nghị nửa nhiệm kỳ và 1 đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh). Sau khi tiếp thu kế hoạch và các hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức ở đơn vị mình, lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Quá trình triển khai luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều  kiện về thời gian, vật chất cũng như việc chỉ đạo về công tác nhân sự của Đại hội. Các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban Đại hội X Công đoàn tỉnh thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai tổ chức thực hiện.

Đến nay, công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp,  LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tiếp tục chỉ đạo Đại hội CĐCS theo đúng kế hoạch và đạt tiến độ, đến ngày 13/8/2017 toàn tỉnh có 814/964 CĐCS phải tổ chức Đại hội, đạt tỷ lệ 84,44%, Công đoàn Viên chức đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015-2020.

* Đối với các đơn vị tổ chức Đại hội:

1/ LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức được 101/101 CĐCS, đạt tỷ lệ: 100%.

2/ LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức được 110/113 CĐCS, đạt tỷ lệ: 97%.

3/ LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức được 106/112 CĐCS, đạt tỷ lệ: 94%.

4/ LĐLĐ thành phố tổ chức được 113/122 CĐCS, đạt tỷ lệ: 92%.

5/ LĐLĐ huyện Ba Tri tổ chức được 117/130 CĐCS, đạt tỷ lệ: 90%.

6/ LĐLĐ huyện Chợ Lách tổ chức được 61/70 CĐCS, đạt tỷ lệ: 87%.

7/ LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức được 98/122 CĐCS, đạt tỷ lệ: 80%.

8/ LĐLĐ huyện Bình Đại tổ chức được 88/111 CĐCS, đạt tỷ lệ: 79%.

9/ CĐN Giáo dục tổ chức được 15/37 CĐCS, đạt tỷ lệ: 40%.

10/ CĐN Y tế tổ chức được 2/28 CĐCS, đạt tỷ lệ: 7%.

* Đối với các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức được 3/18 CĐCS, đạt tỷ lệ: 16%.

* Đối với đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ và Hội nghị bầu đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh:

1/ Công đoàn Viên chức tổ chức được 62/62 CĐCS, đạt tỷ lệ 100%.

2/ LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức được 25/70 CĐCS, đạt tỷ lệ 35%.

3/ Công đoàn Các khu công nghiệp: đang thực hiện quy trình và chuẩn bị Hội nghị.

Nhìn chung, đa số các CĐCS có động tác chuẩn bị Đại hội, Hội nghị từ rất sớm, công tác tổ chức chu đáo, Đại hội, Hội nghị diễn ra trang trọng, đúng theo quy trình hướng dẫn, nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động. Đại hội, Hội nghị nửa nhiệm kỳ của CĐCS thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để đoàn viên Công đoàn, người lao động được thể hiện quyền lợi và nguyện vọng, ý chí quyết tâm thi đua lao động, sản xuất vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đây là dịp để các cấp Công đoàn đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tuy nhiên vẫn có một vài CĐCS, công tác tổ chức Đại hội vẫn còn bộc lộ hạn chế đó là việc bầu chức danh Chủ tịch không đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt, việc bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên không đúng theo cơ cấu phân bổ. Đây là một trong những nội dung mà các cấp Công đoàn cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội trong thời gian tới.

Được biết, theo chỉ đạo của cấp ủy huyện, thành phố, Đảng ủy Sở ngành, Đại hội CĐCS sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9/2017. Hiện tại, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành quan tâm theo dõi sát sao, chỉ đạo Đại hội CĐCS thành công tốt đẹp, đúng theo kế hoạch đã đề ra đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở tại LĐLĐ thành phố Bến Tre, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2017; đối với LĐLĐ cấp tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023 để lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 đúng theo kế hoạch, dự kiến tổ chức trong tháng 3/2018.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh