Site banner

LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019

Nhằm tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre, trong đó có danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nội dung về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho cán bộ công đoàn các cấp trên phạm vi toàn tỉnh năm 2019.

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở VH, TT và DL báo cáo bài tại lớp tập huấn

Nội dung tập huấn bao gồm triển khai các quy định tiêu chuẩn “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Điều 13, Điều 14 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre”; các văn bản có liên quan trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre”. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện các phong trào thi đua.

Qua các lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ công đoàn các cấp nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục để tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng đời sống văn hóa; cập nhật thông tin về các quy định liên quan cho thành viên Ban vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả trong quá trình xây dựng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức 5/5 lớp tập huấn theo kế hoạch, có 938/1.234 đại biểu được triệu tập tham dự, số đơn vị vắng (chủ yếu là Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước) được gửi tài liệu và giao cho công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn.

 Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh