Site banner

KH tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động"

THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI ĐẾN HẾT NGÀY 5/7/2019