Site banner

Họp Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tập trung nguồn lực, đề ra giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nội dung trong tâm hoạt động Công đoàn tỉnh Bến Tre năm 2024.

Chúng ta biết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tập thể công nhân”.

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó xác định các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để “xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện…; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghi quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghi quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh cuộc họp

Chiều ngày 15/5/2024 Ban chỉ đạo, tổ giúp việc phát triển đoàn viên thành lập CĐCS giai đoạn 2024 - 2028 tỉnh Bến Tre (Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên, tổ giúp việc gồm 8 thành viên) họp bàn giải pháp để trong năm 2024 toàn tỉnh phát triển 14.600 đoàn viên mới (580 phi chính thức), trong đó tăng thêm 8.670 đoàn viên; thành lập 22 CĐCS mới trong đó có 05 CĐCS từ 25 lao động trở lên); giới thiệu 1.191 đoàn viên ưu tú cho Đảng…Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phúc Linh - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị: Từng thành viên tiếp tục góp ý dự thảo phân công sát với chức năng nhiệm vụ của từng ngành; mỗi quý Ban chỉ đạo họp 1 lần; Lưu ý các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghi quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Xây dựng tổ chức Công đoàn theo phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, chú trọng giới thiệu đoàn viên công nhân cho Đảng xem xét kết nạp.

- Đổi mới cả về nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền, trong các hoạt động phong trào theo hướng có thu hút sự tham gia của số đông đoàn viên và người lao động. Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

- Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo đồng cấp trong công tác phát triển thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến thăm các doanh nghiệp.

- Tập trung rà soát những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; trong đó chú trọng các doanh nghiệp có quy mô lớn, đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng phát triển đoàn viên tỷ lệ còn thấp.

- Tiếp thu các ý kiến định hướng của các ngành liên quan trong cách thức, tiếp cận doanh nghiệp để vận động thành lập CĐCS, từ đó đề ra giải pháp, bước đi phù hợp hơn và có báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng về Ban chỉ đạo tỉnh để theo dõi.

K.D

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti