Site banner

Hội nghị triển khai công tác tài chính và xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 31-8-2022, Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tài chính và xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tham dự có các đồng chí là Ủy viên BTV và cán bộ LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở; Ban Tuyên giáo - Nữ công; Ban Tài chính, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, kế toán, cán bộ tham mưu công tác tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở được chọn đại hội điểm cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở chọn đại hội điểm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe triển khai các nội dung: Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội CĐ các cấp; hướng dẫn một số nội dung xây dựng văn kiện đại hội bao gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành và các văn bản liên quan đến đại hội; hướng dẫn danh mục tài liệu, văn bản chủ yếu lưu hành tại đại hội và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức đại hội.

Qua đó, nhằm giúp CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở nắm chắc các quy định về công tác tài chính, quy định chế độ chi đối với Đại hội CĐ các cấp, phương pháp xây dựng văn kiện đại hội và danh mục tài liệu, văn bản chủ yếu lưu hành tại đại hội.