Site banner

Hội nghị triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

Nhằm tuyên truyền giúp cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng cho cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Bến Tre.

Tham dự Hội nghị có 82/90 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc hệ thống công đoàn toàn tỉnh. Tại Hội nghị, Thượng tá Trần Quốc Dân - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã cung cấp những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng; thông tin một số tình hình có liên quan; âm mưu, thủ đoạn của một số tổ chức, cá nhân lợi dụng các vấn đề phát sinh để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Hội nghị triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

Qua buổi tập huấn, đa số cán bộ công đoàn đã nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời tạo sức lan tỏa, thuyết phục trong cán bộ công đoàn; phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong xử lý công việc được giao; qua đó vận dụng kiến thức có được qua buổi tập huấn để đưa tin, bài về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh