Site banner

Phúc tra phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, năm học 2019-2020

Nhằm đánh giá chất lượng công tác Công đoàn và xét thi đua năm học 2019-2020, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức kiểm tra chéo giữa các CĐCS ở 04 tiểu vùng từ ngày 28/7 đến ngày 01/8/2020.

Quan cảnh buổi kiểm tra

Hình thức phúc tra: phúc tra chéo giữa các CĐCS với nhau, thông qua phúc tra nhằm tìm ra những CĐCS tiêu biểu nhất, tìm ra những cách làm mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện cho các CĐCS trong cụm học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết thúc đợt kiểm tra, ngày 04/8/2020, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiến hành họp Ban Thường vụ xét phúc tra kết quả kiểm tra chéo. Kết quả, có 68/69 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/69 CĐCS hoàn thành nhiệm vụ và xét 14 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng đã tiến hành xét khen thưởng và đề nghị về LĐLĐ tỉnh khen thưởng, cụ thể: giấy khen LĐLĐ huyện cho 09 tập thể và 75 cá nhân, 16 cá nhân đạt chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đồng thời đề nghị về LĐLĐ tỉnh xét 01 cờ thi đua đối với trường MN Bình Thành, bằng khen đối với 05 tập thể và 20 cá nhân, 04 cá nhân đạt  chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

LĐLĐ huyện Giồng Trôm