Site banner

LĐLĐ huyện Giồng Trôm kiểm tra, giám sát Điều lệ Công đoàn và tài chính Công đoàn năm 2020

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát Điều lệ và tài chính công đoàn năm 2020, BTV, UBKT LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, việc quản lý sử dụng tài chính, việc thực hiện nhiệm của BCH CĐCS.

UBKT LĐLĐ huyện kiểm tra CĐCS trường MN Lương Phú

Đến nay, BTV, UBKT LĐLĐ huyện và CĐCS đã kiểm tra, giám sát 146 cuộc theo kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:  BTV LĐLĐ huyện giám sát chuyên đề đối với CĐCS 03 cuộc (01 ngành, 01 xã và 01 trường học), phân công giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với 03 UV.BCH LĐLĐ huyện; UBKT LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra Điều lệ và tài chính công đoàn Cơ quan LĐLĐ huyện 01 cuộc và kiểm tra cấp dưới 20 cuộc, kiểm quỹ đột xuất Cơ quan LĐLĐ huyện 02 cuộc, kiểm tra cấp dưới 12 cuộc.

Qua kiểm tra, hầu hết các CĐCS đã chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác kiểm tra; đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế hoạt động của Ban nữ công; CĐCS có phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức Hội nghị CBCCVC theo quy định; thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với đoàn viên như: nâng lương thường xuyên, trước hạn, chế độ ốm đau, thai sản…; việc sử dụng kinh phí công đoàn đúng quy định. Ngoài ra, UBKT CĐCS tổ chức kiểm tra đồng cấp về việc thực hiện Điều lệ và tài chính công đoàn 111 cuộc.

Nhìn chung, BTV LĐLĐ huyện, BCH CĐCS đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của Công đoàn cấp trên, qua đó đã khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của đơn vị. Sau cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kết luận việc chấp hành tốt những nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị các biện pháp để CĐCS sớm khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế.

Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đến nay LĐLĐ huyện đã hoàn thành xong chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2020.

HOÀNG HUY- LĐLĐ GIỒNG TRÔM