Site banner

LĐLĐ huyện Bình Đại kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, từ ngày 27/9 đến ngày 02/10/2019 UBKT LĐLĐ huyện kiểm tra 07 CĐCS về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc sử dụng tài chính Công đoàn và các quỹ khác do Công đoàn quản lý.

Qua kiểm tra, đa số các CĐCS chấp hành tốt các quy định của Công đoàn cấp trên như: Triển khai kịp thời các văn bản của LĐLĐ huyện, có xây dựng quy chế hoạt động Ban Chấp hành, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền, mở sổ họp Công đoàn, sổ theo dõi văn bản đi - đến,  kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng...Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Chưa xây dựng quy chế hoạt động Ban Nữ công, chưa tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị, chưa thành lập Ban thanh tra nhân dân…Đoàn kiểm tra đã nêu những ưu điểm mà đơn vị làm tốt, đồng thời chỉ ra một số hạn chế giúp cho CĐCS hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện Bình Đại