Site banner

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 5 CĐCS trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2020, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Các khu công nghiệp thành lập đoàn tiến hành kiểm tra 5 đơn vị CĐCS trực thuộc.

Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cho thấy các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp đoàn viên, công nhân lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Các đơn vị thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn các Khu công nghiệp. Kịp thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và có quyết định ban hành quy chế. Việc sử dụng kinh phí có bám vào quy chế được duyệt. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, CĐCS tập trung kinh phí chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn. Việc mở sổ sách, biểu mẫu công tác tài chính cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn. Công tác lập chứng từ thu, chi kịp thời; lưu trữ hồ sơ, chứng từ ngăn nắp, đúng quy định. Lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, kịp thời. Các đơn vị được kiểm tra không có tài sản do Công đoàn quản lý.

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính Công đoàn tại CĐCS Công ty TNHH MTV Jacobi Carbons Việt Nam

Bên cạnh những mặt làm được cũng còn một số hạn chế như trong thực hiện Điều lệ Công đoàn còn một vài đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, kế hoạch thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; trong công tác tài chính Công đoàn còn hạn chế trong việc thu đoàn phí chưa đúng, chưa đủ theo quy định.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã thông báo kết luận việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn đến đơn vị được kiểm tra. Công tác kiểm tra của Công đoàn Các khu công nghiệp tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cũng như việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn ở cơ sở.

Thúy Quyên - CĐCKCN