Site banner

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thạnh Phú khóa X

Căn cứ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, ngày 5 tháng 12 năm 2017 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 2, có 12/14 đồng chí UV.BCH và 4/5 đồng chí UV.UBKT tham dự.

Trước khi vào nội dung chính của kỳ họp, đ/c Phạm Văn Hùng - UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện thông qua Quyết định số 215/QĐ-LĐLĐ ngày 07/11/2017 của LĐLĐ tỉnh về việc chuẩn y BCH, UBKT và các chức danh lãnh đạo LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại kỳ họp lần thứ 2, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X thảo luận cho ý kiến một số nội dung sau: Thảo luận Chương trình làm việc toàn khóa của BCH, theo đó trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 BCH LĐLĐ huyện có 15 kỳ họp chính thức, ngoài ra tùy tính chất công việc mà có thể triệu tập các kỳ họp đột xuất; Ban Chấp hành thảo luận thông qua 06 Quy chế hoạt động gồm: Quy chế hoạt động của BCH, UBKT, Ban Nữ công, Cơ quan LĐLĐ huyện, mối quan hệ làm việc giữa Chủ tài khoản và Kế toán cơ quan, phối hợp hoạt động giữa BCH LĐLĐ huyện và UBND huyện; Thảo luận cho chủ trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, thảo luận cho chủ trương tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS và thi đua đạt chuẩn để được nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh; Thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thống nhất xây dựng quỹ tương trợ trong BCH và UBKT; thống nhất chủ trương đi thăm quan du lịch, học tập trao đổi kinh nghiệm 1 lần/ năm, kinh phí do UV.BCH, UV.UBKT đóng góp và từ nguồn xã hội hóa.

Nhìn chung, tập thể thống nhất cao với các dự thảo văn bản do thường trực LĐLĐ huyện xây dựng và giao cho Ban Thường vụ chỉnh sửa những góp ý của tập thể, triển khai đến cơ sở và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú