Site banner

Hội nghị cán bộ, công chức xã Mỹ Hưng, năm 2019

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ, công chức trong cơ quan về việc thực hiện Nghị quyết của cơ quan đã đề ra trong năm 2018 và thực hiện việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công chức tại cơ quan. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức nhằm phục vụ tốt hơn trong thời gian tới. Đóng góp các định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng,…cùng những nội dung liên quan đến chế độ, kinh phí của cán bộ, công chức.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị chính quyền và công đoàn xã cần tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức phát động các phong trào thi đua phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tăng cường giám sát kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan nhất là ngày giờ công. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng, quý đầu năm 2019.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 và tiến hành ký kết thi đua năm 2019. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

Tính đến ngày 28/12/2018, toàn huyện đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%, đảm bảo đúng nội dung theo Nghị định 04 của Chính phủ. Thông qua hội nghị, chủ trì đã tạo ra một diễn đàn nhằm lắng nghe ý kiến phát biểu của công chức, viên chức, nắm tâm tư nguyện vọng của họ và tạo điều kiện cho họ tham gia sâu vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và ngày càng nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú