Site banner

Công đoàn giáo dục tỉnh tổng kết hoạt động năm học 2018-2019

Chiều 6-9-2019, Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khóa X; tổng kết hoạt động Công đoàn (CĐ) năm học 2018-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các phong trào

Hội nghị đã thông qua báo cáo: tổng kết hoạt động CĐ, Ủy ban Kiểm tra, Nữ công CĐ giáo dục tỉnh năm 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; báo cáo quyết toán tài chính….

Có 33 CĐ được công nhận vững mạnh năm học 2018-2019. CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được nhận giấy khen của CĐ Giáo dục Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng với thành tích hoàn thành xuất sắc trong các phong trào năm học 2018-2019.

Trong năm học 2019-2020, CĐ Giáo dục tỉnh tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; tập trung chăm lo đời sống cho CBNVNLĐ; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.... và các mục tiêu của CĐ cấp trên giao.