Site banner

CĐCS các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm phối hợp với chính quyền hoàn thành Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2021

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Giồng Trôm đã chỉ đạo các CĐCS các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ) năm 2021.

UBND xã Tân Hào tổ chức hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2021

Đến ngày 31/12/2020 có 31/31 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, đạt tỷ lệ 100%. Trong hội nghị CBCCVC-NLĐ tất cả các CĐCS được sự phối hợp của chính quyền và sự lãnh đạo của chi bộ. Hình thức và nội dung của hội nghị đều đúng theo quy trình hướng dẫn của LĐLĐ huyện, trong hội nghị CBCCVC-NLĐ các đơn vị bàn bạc thảo luận đánh giá nguyên nhân những việc đạt được và chưa đạt so nghị quyết đã đề ra để tìm ra những giải pháp cho những năm sau. Từ đó đã phát huy được tính dân chủ của CBVC-NLĐ trong việc đóng góp các văn bản của chính quyền và CĐCS giúp chính quyền đề ra nghị quyết hội nghị sát thực tế và mang tính khả thi cao.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) đã phát huy tốt vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan theo Nghị định số 04/NĐ-CP. Ban TTND các CĐCS đã thể hiện được chức năng nhiệm vụ của mình như: phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị thực hành tiết kiệm, Ban TTND đã giúp chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan từ đó đã phát huy được trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ CBCCVC trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ngoài ra để giúp Ban TTND hoạt động tốt và đúng chức năng, nhiệm vụ, LĐLĐ huyện đã có hướng dẫn các CĐCS đề ra chương trình hoạt động của Ban TTND hàng năm, giúp Ban TTND hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Nhìn chung việc tổ chức hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của chi, đảng bộ cơ sở trong việc chuẩn bị hội nghị CBCCVC-NLĐ. LĐLĐ huyện đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền nên bước chuẩn bị hội nghị chu đáo. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với hội nghị đã đi vào nền nếp.

LĐLĐ huyện