Site banner

Bàn giao CĐCS Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh

Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị bàn giao CĐCS Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh (Ban BVCSSKCB) về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.

Tham dự có đ/c Nguyễn Ngọc Nữ - UVBTV, Phó Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh, đ/c Nguyễn Chí Đông - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đ/c Võ Văn Hoàng Em - Chủ tịch Công đoàn Viên chức, cùng các đồng chí là UVBTV Công đoàn ngành, đ/c Đặng Văn Hùng - Chủ tịch CĐCS Ban BVCSSKCB tỉnh, đ/c Phan Mộng Hương - Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Ban BVCSSKCB tỉnh với nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ, chính sách và những giải pháp BVCSSK đối với cán bộ; theo dõi sức khỏe đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả đương chức và nghỉ hưu), cán bộ lãnh đạo từ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh và một số đối tượng khác theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn Ban BVCSSKCB tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Quyết định số 701-QĐ/TU ngày 29/10/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSKCB tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, theo dõi, BVCSSK đối với cán bộ và cơ sở vật chất về Sở Y tế để Sở Y tế quyết định chuyển giao cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thành lập Phòng khám cán bộ thuộc Khoa khám bệnh.

Đ/c Nguyễn Chí Đông - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nhận quyết định bàn giao

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định số 01/QĐ-CĐVC, ngày 02/01/2019 của Công đoàn Viên chức về việc chuyển giao CĐCS Ban BVCSSKCB tỉnh về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế với 12 đoàn viên công đoàn, sau khi tiếp nhận Công đoàn ngành Y tế sẽ xin ý kiến Thường trực LĐLĐ tỉnh về quy trình tiếp nhận và bàn giao về CĐCS Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Đ/c Võ Văn Hoàng Em - Chủ tịch Công đoàn Viên chức ghi nhận những đóng góp của Ban Chấp hành CĐCS và cán bộ, đoàn viên trong 2 năm qua đã đồng hành thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cấp trên giao.

Đ/c Nguyễn Chí Đông - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế rất vui mừng khi tiếp nhận CĐCS Ban BVCSSKCB tỉnh, đồng thời mong muốn các đoàn viên công đoàn khi chuyển sinh hoạt về đơn vị mới tiếp tục gương mẫu chấp hành thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, Công đoàn ở đơn vị mới.

Công đoàn ngành Y tế