Site banner

Ba Tri tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 14/10/2020, tại Hội trường lớn UBND huyện, LĐLĐ huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, gắn với lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đ/c Lê Thành Chiến - UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện, các đ/c UV.BCH và UV.UBKT LĐLĐ huyện, đại biểu Trung tâm VHTT&TT huyện cùng 205 đại biểu tham dự hội nghị.

Ảnh hội nghị

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Thành Chiến nêu mục đích, yêu cầu hội nghị nhằm giúp cho cán bộ CĐCS nắm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) để triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có 11 Chương với 35 Điều liên quan đến hoạt động của các tổ chức Công đoàn và đoàn viên công đoàn. Các nội dung Điều lệ xoay quanh đến quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, cán bộ công đoàn và các tổ chức Công đoàn. Về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: hướng dẫn sử dụng Huy hiệu Công đoàn Việt Nam; bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam; quy định đối tượng, điều kiện, thủ tục gia nhập, chuyển sinh hoạt, các quy định trong tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị Công đoàn; quy định sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; quy định khen thưởng; kỷ luật và các phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua thảo luận, đa số đại biểu đều thống nhất cao nội dung bố cục hợp lý, hình thức trình bày đúng thể thức, chuẩn bị khá công phu, thể hiện dân chủ cao. Đa số các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao phần đánh giá về bối cảnh đất nước sát và phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội, từ đó Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong 5 năm qua. 

LĐLĐ huyện Ba Tri