Site banner

Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 23/4/2021, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho tất cả đảng viên toàn Đảng bộ, nhân viên, đoàn viên CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh chưa là đảng viên.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy Phan Song Toàn - báo cáo viên hội nghị

Nội dung quán triệt gồm những vấn đề cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

Việc tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo Nghị quyết của Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti