Site banner

Đại hội X Công đoàn tỉnh: Hướng đến “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm”

Tại Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và 240 đại biểu chính thức đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực phấn đấu và kết quả của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trần Quốc

Cùng với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức CĐ không ngừng phát triển. Nhiều chỉ tiêu cơ bản, chủ yếu của cả nhiệm kỳ 2013 - 2018 đều đạt và vượt.

Chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) giai đoạn 2013 - 2018” được triển khai thực hiện là cơ sở quan trọng, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động (NLĐ).

Các doanh nghiệp, đơn vị có Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 97,6%. Các cấp CĐ tỉnh có nhiều nổ lực, cố gắng trong điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”, trọng tâm là ở những doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước. CĐ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS, gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS. CĐ đã kết nạp trên 18 ngàn công đoàn viên, vượt 55,5% chỉ tiêu Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra, thành lập mới 116 CĐCS.

Các cấp CĐ đã tích cực tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 5 năm qua, các cấp CĐ đã bồi dưỡng, giới thiệu trên 7 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Các cấp CĐ với tinh thần hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động có nhiều đổi mới, hình thức đa dạng, đạt kết quả thiết thực. Qua việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Tháng công nhân”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được tổ chức thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả, phát triển sâu rộng. CĐ thường xuyên vận động doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, Mái ấm Công đoàn, phát huy hiệu quả của Quỹ trợ vốn đã giúp công nhân nghèo vượt khó, ổn định cuộc sống.

Tổ chức CĐ ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Nhiều công nhân, NLĐ đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, giúp đỡ đồng nghiệp gặp hữu sự, khó khăn.

Từ đó, vị thế của tổ chức CĐ ngày càng được nâng lên. Hoạt động của CĐ đã góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả đạt được xuất phát từ phát huy sức mạnh nội lực, cộng đồng, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân. Tổ chức CĐ đã tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ trong lao động và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, thúc đẩy việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Đại biểu tập trung nghiên cứu những vấn đề đặt ra tại đại hội. Ảnh: Trần Quốc

Đại biểu cũng đã nêu ra những hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc nhìn nhận: Việc nắm bắt dư luận, phản ánh tư tưởng, tâm trạng của CNLĐ, nhất là ở các doanh nghiệp chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền vẫn chưa đến với đông đảo NLĐ, nhất là nơi chưa thành lập tổ chức CĐ. Một số nơi, quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, NLĐ còn bị vi phạm nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ một cách tốt nhất. Còn để xảy ra một số cuộc đình công, ngừng việc tập thể. Một số nơi, Ban Chấp hành CĐ hoạt động thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy chế, chưa có sự chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm. Nhiều nơi để xảy ra mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tài chính.

Đây là những hạn chế mà đại hội tập trung bàn bạc, thảo luận, phân tích nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền đến với đông đảo NLĐ và các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, NLĐ một cách tốt nhất.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã lưu ý và gợi mở một số vấn đề để tổ chức CĐ các cấp tập trung thực hiện. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho đội ngũ CNVCLĐ nhận thức về giai cấp, về Đảng, về sứ mệnh lịch sử trong sự nghiệp đổi mới của giai cấp công nhân; rèn luyện tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức cảnh giác chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, tập trung xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng; đồng thời, lãnh đạo giai cấp công nhân tham gia phát triển kinh tế công nghiệp với quy mô lớn, trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngay trong nhiệm kỳ 2018-2023. Điều đó, đòi hỏi lực lượng công nhân phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, luôn năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, lao động có kỷ luật, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải biết phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức CĐ, trong đó phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ công nhân và NLĐ, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân nữ, vừa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp vừa góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp CĐ, nhất là CĐCS, với phương châm “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của tỉnh”, đa dạng các hình thức sinh hoạt, tập hợp, vận động NLĐ tham gia hoạt động CĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ đã được pháp luật công nhận. CĐ thực hiện tốt hơn nữa việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị NLĐ, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để tổ chức CĐ thật sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thứ tư, các cấp CĐ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do CĐ Việt Nam phát động, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật” phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,về xây dựng nông thôn mới, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; kịp thời biểu dương những nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến mhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. Trước mắt, cần đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Thứ năm, CĐ phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của công nhân, NLĐ; chăm lo cải thiện điều kiện lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho công nhân; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí phục vụ cho CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở nơi làm việc, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân để tham gia với người sử dụng lao động, xử lý kịp thời các vụ việc có thể dẫn đến tranh chấp lao động, không để phát sinh điểm nóng, gây phức tạp thêm tình hình.

Thứ sáu, CĐ quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS, nhất là CĐ trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, phẩm chất và bản lĩnh chính trị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho cán bộ CĐ trẻ, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ nữ phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, NLĐ, đặc biệt là nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

Trần Quốc

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti