Site banner

Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

22/11/2007 | Tô Chính

• Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X). Đến nay, đã được hơn 10 tháng, kể từ 3-2-2007, và đạt kết quả bước đầu. Cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở triển khai nghiên cứu sâu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Từng tổ Đảng, chi bộ tổ chức thảo luận nội dung tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện rõ nội dung tiếp thu và đăng ký nội dung thực hiện cụ thể của cá nhân. Các ngành, các đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể cho ngành, đơn vị mình. Các huyện, thị xã, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, cổ vũ. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng nhân dân góp ý cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, các cấp, các ngành, từng đơn vị đã thực hiện tốt các bước triển khai thực hiện cuộc vận động.

Sau gần một năm triển khai thực hiện cuộc vận động cho thấy đại đa số cán bộ, đảng viên thể hiện sự nhận thức ngày càng rõ hơn ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của cuộc vận động. Cuộc vận động đã đáp ứng mong mỏi của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay – là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến uy tín và sự tồn vong của Đảng.

Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước sứ mệnh lịch sử mới là lãnh đạo sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Cuộc vận động cũng nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách nạng và đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn, rõ hơn về đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần lớn cán bộ, đảng viên đã bày tỏ sự tâm đắc, khâm phục trước tấm gương đạo đức của Bác và càng tôn vinh, kính yêu Bác. Từ nhận thức và tình cảm đó đối với Bác, đại đa số cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ trong ý thức gìn giữ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người đảng viên; chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chuyển biến trong quan hệ đối xử tình đồng chí và quan hệ với quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, cho biết: Cuộc vận động còn những hạn chế nhất định. Đó là việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tấm gương của cuộc vận động ở một số đơn vị, ngành chưa được quan tâm đúng mức, nên còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động và cho rằng cuộc vận động này chỉ nhằm vào đối tượng là đảng viên có chức, có quyền và ở các cơ quan dễ có điều kiện tham nhũng, cửa quyền; chứ mình là đảng viên thường ở cơ sở thì đâu có gì, nên không thuộc đối tượng tham gia hoặc tham gia kiểu hình thức là chính.

Cũng còn một bộ phận thiếu tin tưởng vào kết quả của cuộc vận động. Bản tiếp thu tự phê bình soi rọi lại theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với bản thân mình còn hình thức, chung chung, qua loa chiếu lệ, chỉ nêu khuyết điểm chung của ai đó chứ không liên hệ cụ thể đến bản thân mình. Nhiều nơi chương trình hành động còn rất chung, không sát với tình hình của đảng bộ, chi bộ; chưa xây dựng được chuẩn đạo đức của đơn vị, một số nơi xây dựng thiếu khái quát, dài dòng, khó nhớ. Việc tổ chức lấy ý kiến quần chúng nhân dân nơi công tác, nơi cư trú của cán bộ, đảng viên không phản ánh được thực tế yêu cầu, dân còn e ngại không dám thẳng thắn góp ý đối với cán bộ hoặc ghi vào phiếu đóng góp còn mang tính cá nhân thiếu khách quan.

Công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở chưa thường xuyên, liên tục, thiếu chiều sâu, nội dung còn nghèo, chưa phong phú, nhất là tuyên truyền những nơi thực hiện tốt, các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong triển khai cuộc vận động, các ban chỉ đạo chưa tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc vận động, các thành viên chưa tích cực tham gia, phần lớn khoán trắng cho Ban Tuyên giáo các cấp. Nguyên nhân bao trùm của các yếu kém trên là do thiếu sự quan tâm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2008, ban chỉ đạo các cấp cần tiến hành việc sơ kết một năm cuộc vận động, nhằm chỉ rõ những mặt tích cực, để phát huy, mặt hạn chế để khắc phục, đồng thời đề ra những nội dung cần thực hiện năm 2008.

Trước hết, tập trung củng cố và phân công các thành viên ban chỉ đạo các cấp để chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Báo Đồng khởi, Tạp chí Văn hóa văn nghệ của tỉnh và các bản tin cần xây dựng và duy trì chuyên mục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động. Đài Phát thanh - Truyền hình cần xây dựng chuyên mục và xây dựng phim tài liệu để tuyên truyền cho cuộc vận động.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tác động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị xã chuẩn bị tốt đội ngũ báo cáo viên để chuẩn bị tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Các cấp cần rà soát chấn chỉnh, bổ sung chương trình hành động thật cụ thể sát với tình hình đảng bộ, chi bộ; xây dựng chuẩn đạo đức cho đơn vị, ngành mình thật ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu theo đặc điểm của ngành. Trong tổ chức thực hiện cần có tập trung chỉ đạo điểm, kiểm tra định kỳ ở các ngành, địa phương để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ kéo dài đến 3-2-2011 và sau đó được tiến hành thực hiện thường xuyên. Do đó, các cấp ủy, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt tinh thần này, cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của nó để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, phấn đầu từ nay đến Đại hội XI của Đảng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti