Site banner

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm quán triệt và triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bậc, xuất hiện những phong trào hay, nhân tố mới tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chi thị số 05-CT/TW

Trên cơ sở các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy - Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ ngày 06/10/2016 đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với ngành, địa phương và truyền thông, phổ biến sâu rộng đến tận cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Theo đó LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp đã cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể gắn với đăng ký thực hiện các chuyên đề hàng năm, cụ thể như:

+ Năm 2016: Chuyên đề về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

+ Năm 2017: Chuyên đề về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

+ Năm 2018: Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

+ Năm 2019: Chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

+ Năm 2020: Chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, năm 2017 tập trung triển khai, giám sát thực hiện thường xuyên chuyên đề “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của các năm trước. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, phê bình, uốn nắn những cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Ch thị số 05-CT/TW

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện; qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức; nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên đã chú ý đến trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là sự gương mẫu nêu gương của người đứng đầu cơ quan. Nhìn chung, việc đăng ký khắc phục sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm phương châm, phương pháp, mục đích, yêu cầu đề ra, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm tu dưỡng.

Việc t chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề toàn khoá, hàng năm đạt được những kết quả tích cực

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp công đoàn đã phát động mạnh mẽ việc đăng ký làm theo trong CNVCLĐ với những việc làm cụ thể và đã đem lại kết quả tích cực, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng của các cấp do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Về gương người tốt, việc tốt trong hoạt động công đoàn, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thi đua lao động sáng tạo và sáng kiến kinh nghiệm; Giải thưởng 28/7 cho chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc...đã được các cấp khen thưởng biểu dương:

+ Cấp Trung ương - Nhà nước: tặng Huân chương lao động các hạng cho 12 tập thể và 04 cá nhân; Chính phủ tặng cờ thi đua tặng 55 tập thể và 151 cá nhân; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 925 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh; 01 Bằng khen Lao động sáng tạo cấp Trung ương; 01 Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV.

+ Khen thưởng của Tổng Liên đoàn: tặng 17 Cờ thi đua tập thể, 131 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; 01 Chiến sĩ thi đua TLĐ; có 01 nữ được khen thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

+ Khen thưởng của UBND tỉnh: tặng Bằng khen cho 742 cá nhân là CNLĐ trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc trong lao động.

+ Khen thưởng của LĐLĐ tỉnh: tặng Bằng khen cho có 96 tập thể được tặng cờ thi đua và 6114 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Nổi bậc nhất là phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 2.714 chị được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tặng giấy khen và 15.799 nữ  được CĐCS khen thưởng, biểu dương.

+ LĐLĐ tỉnh đã xét chọn và giới thiệu về TLĐ tuyên dương tại Hà Nội 01 chủ tịch CĐCS, 01 cán bộ nữ công CĐCS và 01 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong doanh nghiệp; giới thiệu về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01 điển hình để tuyên dương trong Hội nghị điển hình tiên tiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Về công trình, sản phẩm: hàng năm, các cấp công đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt hoạt động “Tháng công nhân” kết hợp các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở; nhất là phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Kết quả qua 5 năm, các đơn vị đăng ký được 27 công trình sản phẩm với tổng kinh phí trên 23,9 tỷ đồng (giá trị làm lợi trên 275 triệu đồng), góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong lao động sản xuất nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy mạnh mẽ sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghề nghiệp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng, theo đó có 28.701 sáng kiến kinh nghiệm của tập thể cá nhân được lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao và khen thưởng.

Về hoạt động chăm lo, an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW các cấp công đoàn còn gắn với nhiệm vụ kết hợp thực hiện tốt công tác chăm lo và các hoạt động an sinh xã hội, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 144 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, số tiền 4,91 tỷ đồng.

Đạt được những kết quả trên là do tinh thần, thái độ học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên rất nghiêm túc, nhận thức có nâng lên và chuyển biến thành hành động cụ thể trong sinh hoạt và công tác. Vai trò nêu gương của người đứng đầu và 1 số cán bộ chủ chốt được thể hiện rõ hơn; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên khắc phục dần những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong tổ chức Công đoàn nhằm làm chuyển biến tích cực hơn nữa nhận thức tư tưởng và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh và với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và của Công đoàn.

Ban Tuyên giáo - Nữ công

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti