Site banner

Công đoàn ngành Y tế sơ kết nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Quy tắc ửng xử, nâng cao y đức, học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh của CCVCLĐ ngành Y tế tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2014-2016

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bến Tre hiện có 34 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.675 đoàn viên (nữ: 3.719) trên tổng số CCVCLĐ là 5.809 (nữ 3.817, chiếm tỷ lệ 65,70%), công tác tại 03 đơn vị quản lý nhà nước, 12 đơn vị bệnh viện tỉnh huyện, 01 trường Trung cấp Y tế, 15 đơn vị sự nghiệp y tế (trong đó có 164 Trạm y tế xã, phường, thị trấn), 02 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm và 01 Bệnh viện tư nhân (Công ty cổ phần khám chữa bệnh Minh Đức).

Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo về tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử (QTƯX) theo theo Thông tư 07/TT-BYT của Bộ Y tế, Chương trình số 295/Ctr-CĐYT của Công đoàn Y tế Việt Nam; Ban Giám đốc Sở Y tế đã phối hợp với Công đoàn ngành Y tế xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử trong ngành y tế từng năm. Kế hoạch được ban hành và tổ chức triển khai học tập trong toàn thể cán bộ, CCVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng thông qua việc thực hiện tốt QTƯX, nâng cao đạo đức nghề nghiệp bằng những việc làm cụ thể hàng ngày của mỗi CB, CCVCLĐ theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Sau khi đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban giám đốc  ra quyết định củng cố lại Ban Chỉ đạo cấp ngành gồm 11 thành viên trong đó đồng chí Giám đốc Sở làm làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn ngành làm Phó ban thường trực, các thành viên còn lại là lãnh đạo các phòng, ban tham mưu. Tại các đơn vị trực thuộc (khối hành chính sự nghiệp) đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở, các tổ giúp việc như: Tổ tuyên truyền giáo dục, tập huấn quy tắc ứng xử kỹ năng giao tiếp, Tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện, Tổ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, mỗi tổ có xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Trên cơ sở quy chế, các đơn vị đã chọn một số khoa có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc với người bệnh làm điểm trong quá trình thực hiện, sau đó nhân rộng tất cả các khoa, phòng và toàn thể CCVCLĐ đơn vị.

Tổ tuyên truyền giáo dục, tập huấn QTƯX kỹ năng giao tiếp trong 3 năm 2014, 2015, 2016 đã tổ chức trên 200 lớp tập huấn, trong đó đặc biệt tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CCVC tại khoa, phòng nhạy cảm trong khám, chữa bệnh; kỹ năng giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày để CCVCLĐ biết các ứng xử đúng mực; tập huấn, đào tạo lại cho CCVCLĐ cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác chuyên môn, quy chế chuyên môn... với trên 98% số CCVCLĐ tham dự (trừ số đi học dài hạn, bệnh và nghỉ hậu sản).

Tổ chức ký giao ước thi đua giữa Giám đốc đơn vị với Chủ tịch Công đoàn và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và với CCVCLĐ. Xây dựng tiêu chí đánh giá xét thi đua khen thưởng về kết quả triển khai thực hiện. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên, hàng quý có tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng. Đa số cán bộ, viên chức có hưởng ứng nhiệt tình, thi đua sôi nổi, không để sai sót chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp với người bệnh và thân nhân nuôi bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Kết quả triển khai thực hiện trong năm 2013, 2014, 2015, toàn ngành đã có 62 tập thể và 580 cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thủ trưởng các đơn vị khen thưởng (thưởng nóng hoặc thưởng theo định kỳ sơ, tổng kết).

Các đơn vị y tế, nhất là các đơn vị điều trị đã quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh như: lắp đặt hệ thống xếp số tự động, phần mềm quản lý bệnh viện, lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện và giám sát hành vi của cán bộ y tế, người sử dụng dịch vụ y tế. Các đơn vị đều thiết lập và duy trì hệ thống “đường dây nóng”, hòm thư góp ý, niêm yết công khai thủ tục hành chính, có phòng tiếp công dân, giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, triển khai thí điểm việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế… 

Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền các đơn vị: Hầu hết các bệnh viện trong đó tiêu biểu có Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện đa khoa Giồng Trôm, Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri, Bệnh viện đa khoa Châu Thành.... hằng năm đều tổ chức và duy trì Hội thi cán bộ y tế thanh lịch gắn với thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử; qua Hội thi đã nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành y tế và nhân dân trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện và khơi dậy lương tâm, ý thức tự giác, sự đồng cảm, chia sẻ cũng như đề cao tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, đồng thời tạo nên một phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đẩy lùi các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà, trong 3 năm 2013, 2014, 2015 đã có 256 thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân về tinh thần thái độ phục vụ của các y bác sĩ.. 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sau học tập phải đăng ký rèn luyện và thực hiện kiểm điểm định kỳ theo kế hoạch. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện với các biện pháp phù hợp với mỗi đơn vị để triển khai hiệu quả Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định QTUX của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện QTUX nâng cao đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ cương, văn minh, thân thiện.

Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp ngành và cấp cơ sở, tổ chức kiểm kiểm tra, giám sát thường xuyên, phát huy sức mạnh và vai trò, trách nhiệm của từng tổ hoạt động, tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục tổ chức phát động thi đua, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền giáo dục sâu rộng việc thực hiện Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, viên chức gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Bộ Chính trị

Từ kết quả nữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 295/CTr-CĐYT của Công đoàn Y tế Việt Nam về Quy tắc ửng xử, nâng cao y đức, học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh của CCVCLĐ, giai đoạn 2014-2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn ngành Y tế tin rằng trong các giai đoạn tới tất cả CCVCLĐ ngành Y tế tiếp tục duy trì tốt quy chế chuyên môn, quy chế giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ, y đức của cán bộ, nhân viên y tế, cải tiến chất lượng bệnh viện để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”./.

Công đoàn ngành Y tế

Một số hình ảnh CĐCS Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức Hội thi Kỹ năng giao tiếp - Quy tắc ứng xử năm 2016

Các đội đại diện cho các khoa, phòng nhận hoa của Ban tổ chức

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti