Site banner

Danh sách Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bến Tre - khóa XI

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
(35 Đồng chí, khuyết 1)
 

Đồng chí: NGUYỄN PHÚC LINH

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: HUỲNH VĂN TẤN

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: NGUYỄN HOÀNG THẮNG

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm VP. Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: VÕ THỊ THÚY MAI

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: PHẠM HÒA

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: NGUYỄN THÀNH TÂM

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: NGUYỄN THỊ BIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: VÕ TẤN ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp

Đồng chí: LÊ VĂN NHIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp

Đồng chí: TRẦN VĂN TÙNG

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành

Đồng chí: HUỲNH VĂN NGHĨA

Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: HỒ THỊ XÀNG

Phó Chủ nhiệm VP. Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Đồng chí: ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp

Đồng chí: TRẦN THỊ NHO

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục

Đồng chí: NGUYỄN CHÍ ĐÔNG