Site banner

Danh sách Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(37 Đồng chí, khuyết 6)

Đồng chí: Nguyễn Phúc Linh

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

Đồng chí: Võ Tấn Đức

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

Đồng chí: Phạm Hòa

Đồng chí: Nguyễn Thành Tâm

Đồng chí: Huỳnh Văn Nghĩa

Đồng chí: Hồ Thị Xàng

Đồng chí: Trần Thị Kiều Tôn

Đồng chí: La Thị Thúy

Đồng chí: Dương Mai Hương

Đồng chí: Hồ Huy Hải

Đồng chí: Nguyễn Thành Thưởng

Đồng chí: Nguyễn Chí Đông

Đồng chí: Võ Văn Hoàng Em

Đồng chí: Nguyễn Thanh Phong

Đồng chí: Trần Văn Tùng

Đồng chí: Trần Tấn Công

Đồng chí: Lê Thành Chiến

Đồng chí: Lê Văn Vấn

Đồng chí: Võ Văn Tiền

Đồng chí: Phạm Văn Minh

Đồng chí: Phạm Thị Thu Trang

Đồng chí: Nguyễn Thị Biên

Đồng chí: Trần Thị Nho Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thảo
Đồng chí: Nguyễn Văn Mến Đồng chí: Đặng Bình Phương
Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (khuyết)
(khuyết) (khuyết)
(khuyết) (khuyết)
(khuyết)