Site banner

Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Khối giáo dục năm học 2023-2024

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của NĐ 04/NĐ-CP. Vừa qua tính đến ngày 17/10/2023 có 43/43 CĐCS Khối giáo dục phối hợp Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024.

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch và Chủ trì Hội nghị đã tổ chức thông qua Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức Công đoàn. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

LĐLĐ huyện

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti