Site banner

LĐLĐ huyện Giồng Trôm giám sát và phản biện xã hội năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2020 của LĐLĐ huyện Giồng Trôm về việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2021. Ngày 18/10/2021, LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với công ty TNNH MTV JYVINA.

Đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện nhận xét buổi giám sát

Qua kiểm tra, Công ty có thực hiện nghiêm nội dung thông báo giám sát của LĐLĐ huyện, xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát, sắp xếp địa điểm làm việc chu đáo. Các văn bản, hồ sơ, sổ được lưu trữ đầy đủ theo quy định. Có xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại với người lao động. Thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân lao động. Các chế độ tuyển dụng, thi đua, khen thưởng...đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Việc thu và trích nộp 2% kinh phí công đoàn thực hiện tốt. Hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS được Ban Giám đốc Công ty quan tâm, phối hợp tạo điều kiện để Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Đến nay LĐLĐ huyện đã hoàn thành xong chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2021.

LĐLĐ huyện