Site banner

LĐLĐ huyện Bình Đại kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đợt 1)

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2022, từ ngày 23/6 - 28/6 Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra 08 Công đoàn cơ sở.

Nội dung chủ yếu kiểm tra về xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động và chế độ họp của Ban Chấp hành, UBKT, Ban nữ công; công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các kế hoạch công đoàn...

Kiểm tra CĐCS Trường THCS Vang Qưới

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện tốt việc cụ thể hóa các kế hoạch của LĐLĐ huyện; công tác thu, chi  tài chính công đoàn, chứng từ sổ sách kế toán đơn vị thực hiện theo quy định, thực hiện công khai tài chính trong cuộc họp công đoàn; mở sổ ghi chép diễn biến các cuộc họp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích và chỉ ra một số điểm hạn chế để cơ sở thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện