Site banner

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Chiều ngày 31/01/2024, cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Đoàn Văn Luông - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch năm; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; báo cáo tình hình thu - chi tài chính năm 2023, dự toán kinh phí hoạt động năm 2024; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan luôn xây dựng tư tưởng tiến công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng bước nâng cao chất lượng công tác điều hành, lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của cơ quan; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với quyết tâm chính trị cao. Chi uỷ, Thường trực Đảng ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ công chức cơ quan tập trung tham mưu triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 trên tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; trọng tâm là cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng... Các cấp ủy, các ngành có nhiều nỗ lực trong tham mưu thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự quyết tâm của từng cá nhân, tổ chức trong đề xuất các giải pháp thực hiện. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, từ đó chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, công tác kết nạp đảng viên và giải quyết hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng hồ sơ tồn đọng, chậm kết luận gây khó khăn cho cơ sở. Các cấp ủy hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; nội dung kiểm tra, giám sát có sự đổi mới, quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kéo giảm 44,45% số đảng viên vi phạm so với cùng kỳ. Hoạt động của Đoàn Khối ổn định, bám sát các chủ trương của Đảng ủy Khối và Tỉnh đoàn; hoạt động phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động. Các doanh nghiệp trong Khối có sự chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực đóng góp an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Cơ quan phối hợp công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn; tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: Phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…  Thông qua các phong trào, hoạt động đã góp phần khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối và phong cách, kỹ năng làm việc, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả trong công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung năm 2023 được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể; tập thể cán bộ, công chức và người lao động Đảng uỷ Khối đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023 đề ra.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

Kết quả, năm 2023, Tập thể Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 19 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Trần Văn Phương, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của cơ quan, công đoàn năm 2024.

Theo đó, năm 2024, tất cả cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng thực hiện có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Vận dụng và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, nhân viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng việc làm, phần việc cụ thể, thiết thực.

Trong đó cố gắng thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu  như: 100% cán bộ, công chức, người lao động học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, trong đó có 30% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt danh hiệu Lao động xuất sắc. 100% tổ Công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, người lao động nữ đạt 2 giỏi, từ 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc cấp cơ sở. 100% cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương nơi cư trú. 100% cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; tạo môi trường làm việc đồng thuận, thân thiện; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp nơi công sở.Đảng bộ Khối, Chi bộ Cơ quan, Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá cao tinh thần tập thể, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các phong trào của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đối với các hoạt động năm 2023; thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, qua đó thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, tính dân chủ, công khai minh bạch trong xây dựng đơn vị. Năm 2024, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị 2024 đã đề ra.

Trần Văn Phương

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti