Site banner

Ba Tri tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 và tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 22/KHPH-LĐLĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Liên đoàn Lao động huyện Ba Tri và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri “về việc hướng dẫn chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021”.

Từ ngày 23/12 đến ngày 28/12/2021 các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ba Tri (trừ CĐCS trường học và ngoài quốc doanh) phối hợp tổ chức Hội nghị cán công chức năm 2022 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021.

Đ/c Lê Thành Danh, PCT LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị CBCC xã Bảo Thạnh

Hội nghị nhằm để phát huy dân chủ theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy tính dân chủ của cán bộ, CNVCLĐ trong việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân trong đơn vị. Đồng thời, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của đơn vị và tổng kết hoạt động CĐCS năm 2021, đề ra Nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phan Văn Hưng