Site banner

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA HIỆN TẠI (7 Đồng chí)

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng - Chủ nhiệm

Đồng chí: Trần Thị Ngọc Diễm - Phó chủ nhiệm

Đồng chí: Hồ Chí Đạt - Ủy viên

Đồng chí: Trần Hữu Liên - Ủy viên

Đồng chí: Nguyễn Văn Dũ - Ủy viên

Đồng chí: Phạm Văn Tặng - Ủy viên

Đồng chí: Nguyễn Văn Tho - Ủy viên