Site banner

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA HIỆN TẠI (7 Đồng chí)

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

Đồng chí: Trần Thị Ngọc Diễm

Đồng chí: Hồ Chí Đạt

Đồng chí: Trần Hữu Liên

Đồng chí: Nguyễn Văn Dũ

Đồng chí: Phạm Văn Tặng

Đồng chí: Nguyễn Văn Tho